Najčastejšie otázky

Obecné informácie ku štúdiu v zahraničí Vám radi poskytneme kedykoľvek. Najlepšia doba na kontaktovanie agentúry je v prípade záujmu o stredoškolské štúdium 1 rok pred plánovaným zahájením štúdia a v prípade záujmu o vysokoškolské štúdium 1 až 2 roky pred plánovaným zahájením štúdia. Študentom so záujmom o šport odporúčame začať s hľadaním vhodných škôl s väčším predstihom z dôvodu zaistenia voľného miesta v športovom tíme. Najskorší termín na kontaktovanie agentúry je potom na jar v roku, v ktorom plánujete začať štúdium. 

Stredné školy

Na stredných školách v USA sa kladie dôraz na projektové vyučovanie, flexibilný rozvrh hodín a študenti majú možnosť vybrať si medzi štúdiom, športom a inými odbormi. V Kanade výučba na stredných školách prebieha veľmi podobne, ale je zameraná viac akademicky. Vo Veľkej Británii je naopak štúdium na prvom mieste a výber predmetov je obmedzenejší. Okrem veľmi vysokej úrovne štúdia švajčiarske školy spolupracujú s najväčšími a najvýznamnejšími spoločnosťami, ktoré našim študentom ponúkajú stáže, vďaka ktorým sa môžu učiť od tých najskúsenejších v odbore. Veľmi dobre je tu prepojený s reálnymi skúsenosťami v zahraničných firmách. Austrálske školy fungujú podobným spôsobom, prioritou je praktické využitie získaných vedomostí v reálnych firmách, štúdium je pomerne flexibilné s dôrazom na využívanie najnovších technológií.

Univerzity

Univerzity v USA, podobne ako stredné školy, kladú dôraz na projektové vyučovanie, flexibilný rozvrh a štruktúru predmetov a prepojenie športu alebo iných mimoškolských aktivít so štúdiom. V Kanade výučba na stredných školách prebieha veľmi podobne, ale je zameraná viac akademicky. Vo Veľkej Británii je naopak štúdium na prvom mieste a výber predmetov je obmedzenejší. Okrem veľmi vysokej úrovne štúdia švajčiarske školy spolupracujú s najväčšími a najvýznamnejšími spoločnosťami, ktoré našim študentom ponúkajú stáže, vďaka ktorým sa môžu učiť od tých najskúsenejších v odbore. Veľmi dobre je tu prepojený s reálnymi skúsenosťami v zahraničných firmách. Austrálske školy fungujú podobným spôsobom, prioritou je praktické využitie získaných vedomostí v reálnych firmách, štúdium je pomerne flexibilné s dôrazom na využívanie najnovších technológií.

Z ďalších európskych krajín odporúčame študentom študovať napríklad vo Francúzsku, Taliansku, Holandsku alebo Španielsku. Študentom odporúčame predovšetkým súkromné vysoké školy, ktoré poskytujú veľmi individuálny prístup ku každému študentovi a zároveň moderný prístup k výučbe a reálne využitie teórie v praxi. Pre viac informácií o jednotlivých vzdelávacích systémoch sa na nás neváhajte obrátiť.
 

Štúdium v zahraničí má nespočetné množstvo výhod, medzi hlavné z nich patrí osvojenie cudzieho jazyka, spoznanie nových ľudí, kultúry a väčšia samostatnosť. Aby sme študentom túto skúsenosť mohli sprostredkovať, nadviazali sme partnerstvo s desiatkami stredných a vysokých škôl v USA, Kanade, Európe (predovšetkým Veľká Británia, Švajčiarsko a Česká republika) a odteraz tiež spolupracujeme s univerzitou v Austrálii. Naše partnerské školy ponúkajú kvalitné vzdelanie, dostatok mimoškolských aktivít a individuálny prístup ku každému študentovi. Pri štúdiu je kladený veľký dôraz na rozvoj silných stránok študenta, využitie moderných technológií a alternatívnych metód pri výučbe. Štúdium na našich školách zároveň študentom otvára možnosť profesijného uplatnenia vo svete.
Okrem výberu vhodných škôl študentov sprevádzame celým prijímacím procesom i po ňom. So študentmi sme neustále v kontakte a pomáhame im napríklad s kompletným spracovaním administratívy, ktorá je s prihláškami na zahraničné školy spojená (typicky preklad vysvedčenia, asistencia s vyplnením zdravotnej dokumentácie a očkovanie, pomoc pri zabezpečení zdravotného poistenia). Študentom pomáhame aj so získaním zaujímavého prospechového a športového štipendia, s vyplnením finančnej žiadosti, so zabezpečením víz, vyhľadávaním leteniek a zabezpečením transportu z letiska do školy. O každého nášho klienta sa starajú dvaja členovia tímu a po celú dobu štúdia sme pripravení pomôcť s akýmkoľvek problémom. Samozrejmosťou je pomoc študentom s nostrifikáciou - uznaním zahraničného diplomu v Českej republike po dokončení štúdia.
Naše partnerské stredné školy sa nachádzajú v USA, Kanade, Európe a Austrálii. Na našom veľtrhu je zastúpených 20 z našich najbližších partnerských škôl, ale študentov sme aj v minulosti umiestňovali na stovku najrôznejších boarding schools po celom svete. Za zmienku určite stojí aj naša sieť amerických škôl American Academy v Českej republike a na Slovensku.
 
Boarding school je najkvalitnejší typ internátnej školy. Na tento typ škôl sme od doby našej existencie poslali stovky študentov, ktorí teraz pokračujú v štúdiu na špičkových zahraničných univerzitách, alebo sú dokonca prijímaní na perspektívne pracovné pozície po celom svete.  Boarding schools sa vyznačujú pestrým a nápaditým kurikulom, dlhoročnou tradíciou (založené pred 100-200 rokmi) a úspechom svojich absolventov. Študenti týchto škôl žijú na internáte na kampusoch školy, ktorá vytvára ideálne prostredie pre rozvoj študenta - akademicky aj sociálne. Oproti štátnym školám študenti boarding schools bývajú v Amerike na študentskom F1 víze (v Kanade sa jedná o study permit), ktoré im umožňuje dosiahnuť študijných výsledkov oprávnených aj na území Európy.

Naše partnerské školy v USA a Kanade sa delia na dve základné kategórie, a to na: Vysoké školy (Universities) a Komunitné vysoké školy (Community Colleges).

Komunitné vysoké školy sú oproti univerzitám menšie, náklady na vzdelanie sú tu nižšie a nižšie sú aj nároky na prijímacie konanie.  Komunitné vysoké školy ponúkajú menej odborné odbory a veľké množstvo kurzov, ktoré vedú k získaniu najrôznejších osvedčení a diplomov. Na týchto školách študenti najčastejšie študujú dvojročné štúdium, ktoré je zakončené titulom Associate Degree. Po týchto dvoch rokoch študenti môžu prejsť na klasickú univerzitu, ktorá im uzná už odštudované predmety a po ďalších dvoch rokoch tu môžu získať titul bakalársky.
 
Na klasickej univerzite môže študovať študent tzv. Undergraduate Degree (Bakalárske štúdium) alebo Graduate Degree (Magisterské a Doktorandské štúdium). Nároky na prijímacie konanie sú vyššie ako v prípade komunitných vysokých škôl, výučba a kvalita profesorov je ale na veľmi vysokej úrovni, študenti majú k dispozícii moderné učebne a technológie, výskumné centrá a laboratóriá a pri štúdiu sa môžu angažovať aj v najrôznejších mimoškolských aktivitách a vyskúšať  si napríklad stáž v nadnárodnej spoločnosti.
 

Naše stredné školy sa striktne nezameriavajú na jednu oblasť, ale ponúkajú svojim študentom širokú škálu najrôznejších predmetov, klubov i aktivít. Študenti tak majú príležitosť vyskúšať si, čo ich baví, a zistiť, v čom sú dobrí a v čom naopak neexcelujú. Vďaka individuálnemu prístupu profesorov majú možnosť si kedykoľvek zmeniť rozvrh a oblasti, ktoré ich nezaujímajú, študovať len na základnej úrovni, či vôbec.
Medzi obľúbené ponúkané programy patrí STEM (Science, Technology, Engineering, Maths), medicínske programy, robotika, nutričné ​​poradenstvo, športová medicína, hoteliérstvo, biznis, ekonomika, cudzie jazyky a oveľa viac - veľmi často v spolupráci s prestížnymi univerzitami, výskumnými centrami alebo tými najslávnejšími spoločnosťami v podobe stáží, súťaží a celoročných projektov.
 
Naše univerzity ponúkajú pestré spektrum odborov a programov, a to od klasických, ako sú napr. marketing, manažment, (počítačové) technológie, podnikanie, zdravotníctvo, história, jazyky alebo rôzne umelecké špecializácie, až po programy špecializované, ktoré sa líšia univerzita od univerzity. Na svoje si môžu prísť aj športoví nadšenci - obľúbeným vysokoškolským odborom je napr. športový manažment.
Americký a kanadský vysokoškolský systém študentom umožňuje venovať sa aj viacerým zameraniam, študent si môže zvoliť tzv. major, teda hlavný odbor, a minor, vedľajši odbor. Takto je možné získať vzdelanie v dvoch úplne odlišných odboroch, napr. kriminalistika a hudobné veda. Spolupracujeme aj so školami, na ktorých sa možno vzdelávať napr. v aviatike, vrátane zisku pilotného preukazu.
Európske univerzity takú mieru flexibility neumožňujú, študent sa spravidla venuje jednému odboru, ktorý si na začiatku štúdia zvolí.
 

Lokalita
Pravidlom býva, že školy v atraktívnejších / teplejších lokalitách sú drahšie.

Ponúkané programy
Väčšinou platí, že čím prestížnejšie programy, tým vyššia cena.  Ak teda škola ponúka špičkové športové akadémie (golf, hokej, futbal) alebo nadštandardné akademické programy, kam prijímajú len niekoľko málo najlepších študentov, ponúkajú štipendiá len zriedka.
 

U väčšiny našich škôl sme však schopní zabezpečiť čiastočné štipendiá a znížiť tak pôvodnú cenu až o niekoľko desiatok percent.  Konkrétna suma vždy záleží na veku, prospechu, úrovni angličtiny daného študenta a na finančnej situácii jeho rodiny.
Vo školnom je zahrnuté štúdium, mimoškolské aktivity, športy, výlety, ubytovanie a jedlo 3 × denne.
 

Väčšina našich partnerských univerzít medzinárodných študentov podporuje nejakú formu štipendií. Spravidla sa jedná o štipendiá športové, prospechové alebo v niektorých prípadoch umelecké.

Športové štipendium

Tieto štipendiá sú ponúkané veľmi talentovaným študentom, ktorí vynikajú v danom športe, ktorý je na škole reprezentovaný. K ich získaniu je potreba školu kontaktovať s predstihom. Školám je potrebné zaslať študentove štatistiky, študentove videá, výsledky turnajov, a ak študent naozaj v danom športe vyniká, má šancu na získanie veľmi vysokého štipendia (v niektorých prípadoch až 100% pokrytie školného).

Prospechové štipendium

Tieto štipendiá sú študentom pridelené automaticky a odvíjajú sa od študentových známok na vysvedčení zo strednej školy, od kvality jeho esejí, zapojenie sa do mimoškolských aktivít, výsledkov z testov (TOEFL alebo IELTS, SAT) a odporúčajúcich listov od stredoškolských učiteľov.

Umelecké štipendium

Tieto štipendiá sú udeľované študentom umeleckých odborov (napr. Štúdium hudby, filmu). Nie sú však poskytované na všetkých školách, vždy sa prosím obráťte na našich konzultantov, ktorí Vám radi poskytnú viac informácií ku všetkým dostupným štipendiám.
 

Prijímací proces je na každú školu trochu iný.  Všeobecne sa ale jedná o vyplnenú prihlášku, preložené vysvedčenia, odporúčania učiteľov, esej, vstupné interview, v niektorých prípadoch aj test (angličtina / matematika / všeobecné vedomosti) a žiadosť o finančnú podporu.
Následne svojim klientom pomáhame zabezpečiť víza, letenky, poistenie, očkovanie, zdravotné dokumenty a transport do školy. O svojich klientov sa potom staráme aj v priebehu roka a pomáhame im riešiť záležitosti spojené s programami na školách.
 
Po finálnom výbere škôl, na ktoré sa chce študent hlásiť, prichádza prijímacie konanie.  Každá škola si stanovuje svoje podmienky pre prijatie študentov zvlášť, spravidla ale školy k prijímaciemu konaniu vyžadujú: vyplnenú prihlášku, všetky doterajšie stredoškolské vysvedčenia preložené do angličtiny, výsledok jazykového testu (študent si môže vybrať medzi testom TOEFL, IELTS, prípadne duolingo alebo certifikátom Cambridge), v niektorých prípadoch test študijných predpokladov SAT alebo odborový test, motivačné eseje a jeden až dva odporúčacie listy od stredoškolských učiteľov.
Termíny podania prihlášok na boarding schools sa líši škola od školy. Niektoré školy majú termíny na podanie prihlášky 15. januára, alebo 1. februára. Iné školy majú tzv. rolling admission - prijímajú študentov počas celého predchádzajúceho školského roka. Máme skúsenosti aj s prijímacím konaním počas prázdnin pred nástupom do novej školy. Ak škola vyžaduje aj testy (TOEFL,SSAT), je potrebné dbať aj na ich termíny.
Termín odovzdania prihlášky si stanovuje každá škola individuálne, väčšina škôl požaduje odovzdania prihlášky a všetkých jej náležitostí v januári a februári v rovnakom roku, v ktorom študent plánuje svoje štúdium začať. Mnoho našich partnerských škôl je však, čo sa týka termínu odovzdania prihlášky, flexibilnejších a študenti sa môžu na školy hlásiť až do mája a júna, opäť v rovnakom roku, v ktorom si želajú začať svoje štúdium.
 
Boarding schools začínajú výučbu v rozmedzí od polovice augusta do polovice septembra.  Študentom je po prílete na najbližšie letisko zaistený prevoz na školský kampus, kde dostanú priestor na aklimatizáciu. Pre nových študentov bývajú tiež chystané tzv. orientation days/weeks, kedy majú možnosť zoznámiť sa so spolužiakmi, prostredím školy, jej zamestnancami a zabezpečiť si všetko potrebné pre nadchádzajúci školský rok.
Štúdium na univerzitách je zvyčajne možné začať v zimnom a jarnom semestri. Väčšina medzinárodných študentov začína svoje štúdium v ​​semestri zimnom, ktorý začína koncom augusta. Jarný semester začína v prvej polovici januára. Vysoké odborné školy oproti univerzitám ponúkajú viac termínov a študenti tak môžu štúdium začať v priebehu celého roka. Viac termínov ponúka aj naša Austrálska univerzita, začať štúdium môžete vo februári, júni alebo v septembri.
Po absolvovaní strednej a vysokej školy v zahraničí a získaní stredoškolského alebo vysokoškolského diplomu nie je problém si ho nechať uznať domácimi úradmi. Máme skúsenosti s nostrifikáciou v Českej republike aj na Slovensku. Jedná sa o úradný proces, ktorý je zvládnuteľný zhruba za dva mesiace.  Pomôžeme vám získať všetky potrebné podklady a na vás zostane posledný krok - návšteva krajského úradu. Ak zahraničná škola priamo nespĺňa českú alebo slovenskú osnovu, môže úrad nariadiť tzv. nostrifikačnú skúšku z daného predmetu. Skúšku možno niekoľkokrát opakovať, k uznaniu diplomu teda dôjde vždy.
 

Hlavnou prioritou všetkých našich škôl je bezpečnosť. Keďže sú školské kampusy izolované od okolitých miest a často sa nachádzajú na ich okrajoch, študenti nie sú vystavovaní veľkému množstvu ľudí.  Samozrejmosťou je dodržiavanie stanovených hygienických podmienok (rozostupy medzi študentmi v triedach, dostatok hygienických pomôcok, obmedzené počty študentov na kampusoch pod.). Štúdium v ​​zahraničí môžeme momentálne jedine odporučiť. V tomto roku sme na naše školy umiestnili približne 90 študentov.

V školách sa posilnili hygienické opatrenia, prísne sa dbá na čistotu a skoré odhalenie prípadných nakazených osôb. Na základe skúseností z jari školy zaviedli online časti učebných osnov. Ak by sa podmienky opäť zhoršili, školy sú pripravené prejsť na plne funkčné dištančné alebo hybridné vzdelávanie.
 
JK Education svetovú situáciu monitoruje - z hľadiska zdravotných a cestovných predpisov a je tiež v pravidelnom kontakte so všetkými školami, v ktorých má umiestnených študentov. 
Vždy konáme v záujme bezpečnosti našich rodín, s ktorými udržiavame pravidelný kontakt.
 

Počas rozhovoru zistíte, ako vzdelávanie na danej škole funguje. Spoznáte osobu, ktorá pozná školský kampus aj komunitu na škole a dokáže vám najlepšie priblížiť, ako štúdium prebieha a ako by vyzeral váš deň študenta.
Pri rozhovore získate predstavu o tom, či je táto škola pre vás tá pravá a či spĺňa to, čo od svojej vysnívanej školy očakávate. Veľkou výhodou týchto rozhovorov je aj to, že počas nich môžete konzultovať svoje šance na prijatie na školu.
 

Každý zástupca školy má na veľtrhu svoj stánok. Preto sa môžete každého zástupcu školy individuálne opýtať na všetko, čo vás zaujíma. Napríklad, ako vyzerá bežný deň v škole, aké sú ponúkané študijné odbory, predmety, športové a mimoškolské programy. Zistíte, ako vyzerá kampus školy a internát a dozviete sa, čo je obsahom prijímacieho konania. Týmto spôsobom môžete tiež zvýšiť svoje šance na prijatie a získanie štipendia na danú školu.

V prípade športovcov odporúčame opýtať sa na frekvenciu a časový harmonogram tréningov, úroveň športov na škole, rôzne športové rebríčky a umiestnenie univerzity na turnajoch, a prípadne aj na možnosti mimo sezóny a na to, ako sa dá šport a štúdium vo všeobecnosti skĺbiť.

Ak nie ste športovec - opýtajte sa viac na možnosti, ktoré štúdium ponúka, na akých stážach sa môžete zúčastniť, s akými univerzitami školy spolupracujú, kde všade majú kampusy. Aj keď škola sídli napríklad v Amerike, často môžete počas štúdia vycestovať do Ázie alebo dokonca do Európy.

Ak ešte nemáte konkrétne zameranie, zaujímajte sa všeobecne o školskú komunitu, o polohu školy, jej úroveň, rozmanitosť ponúkaných programov, výletov a voľnočasových aktivít.
 

Náš tím vám pomôže s finálnym výberom školy, alebo pokojne niekoľkých škôl, na ktoré sa budete hlásiť. Odsúhlasíme si spoločne finančné podmienky a začneme s prijímacím konaním na všetky vybrané školy.  Prevedieme vás celým procesom od vyplnenia prihlášky, cez žiadosť o štipendium, až po získanie víz a objednanie leteniek. O úspešnosť prijímacieho procesu sa tak osobne postaráme a vďaka dlhoročným vzťahom s našimi školami, to nebýva problém.

Spolupráca s nami nekončí prijatím na školu, aj počas štúdia sme pripravení vám s čímkoľvek pomôcť. Vďaka tomu, že máme so školami osobné vzťahy, sme schopní v prípade potreby rýchlo komunikovať a reagovať na vzniknutú situáciu.